AGRO-EKO

Finansowanie

Mając na wzgl�dzie wygod� naszych klient�w jak r�wnie� dą�ąc do zapewnienia jak najwy�szych standard�w obs�ugi oferujemy szeroką gam� źr�de� finansowania zakupionych u nas maszyn i urządze� rolniczych.

Dzi�ki wsp��pracy nawiązanej z firmami leasingowymi pomagamy rolnikom oraz przedsi�biorstwom rolnym w uzyskaniu wszelkich dost�pnych na rynku form finansowania:

  • leasingu finansowego i operacyjnego
  • po�yczek komercyjnych
  • po�yczek pomostowych pod fundusze Unii Europejskiej

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskiwania:

  • kredyt�w preferencyjnych z dop�atami ARiMR
  • kredyt�w komercyjnych
  • kredyt�w pomostowych pod fundusze Unii Europejskiej

Przy wybranej gamie maszyn dopuszczamy mo�liwoś� sprzeda�y ratalnej bądź zakup urządze� w oparciu o dwustronną umow� dzier�awy środka trwa�ego.

Wsp��pracujemy z najlepszymi funduszami leasingowymi w kraju.